Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu H-FUCHS SERVIS s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu H-FUCHS servis, provozovaného společností H-FUCHS servis s.r.o. a jsou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost H-FUCHS servis s.r.o. , se sídlem Zengrova 427/49, 703 00, Ostrava-Vítkovice, IČ: 48397202 , zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C , spisová značka 10224 u Krajského soudu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel) při prodeji zboží formou internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Stručná specifikace minimálního SW a HW, jehož použití si vyžaduje internetový obchod společnosti H-FUCHS SERVIS s.r.o.: Nakupování v e-shopu je přístupné ve všech aktualizovaných internetových prohlížečích bez dalšího speciálního softwaru a speciálních požadavcích na výkon hardwaru. Technická dokumentace produktů určená ke stažení je ve formátu PDF, doporučený program pro prohlížení je Adobe Reader.

Článek I.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, a jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel (dále i jen dodavatel nebo prodávající).

Prodávající je obchodní společnost H-FUCHS SERVIS s.r.o., se sídlem Zengrova 427/49, 703 00, Ostrava-Vítkovice, IČ: 48397202, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, sp.značka 10224 u krajského soudu v Ostravě, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Další kontaktní údaje prodávajícího jsou tyto: email: h-fuchs@volny.cz

Zákazníkem našeho internetového obchodu (nebo jen e-shopu) je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.

Platební podmínky
Při vyplnění a zaslání elektronické objednávky z našeho internetového obchodu si můžete vybrat jednu z následujících možností úhrady:

Na dobírku - úhrada probíhá při převzetí zboží od přepravní služby,
Hotově - objednané zboží si můžete vyzvednout na adrese naší prodejny H-FUCHS servis. Zengrova 427/49  Ostrava-Vítkovice a při převzetí zboží zaplatíte příslušnou částku hotově přímo do pokladny,
Platba převodem na účet – převod v rámci ČR na náš bankovní účet zadáním platebního příkazu,
Platební kartou online /zatím je funkce nedostupná/- jednoduchá a bezpečná cesta úhrady Vaší objednávky. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební bránu GP webpay, která platbu zprostředkuje. On-line internetová platební brána GP webpay splňuje nejnovější standardy karetních asociací – 3D secure pro bezpečné platby platebními kartami asociací VISA, MasterCard a Dinners Club v prostředí sítě Internet.

Podporované platební karty Pay cards

Článek II.
Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka zboží kupujícího, kterou kupující učiní vyplněním internetového objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, který bude kupujícímu zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělí při objednávce. Souhlas prodávajícího (akceptace) zasílaný kupujícímu, který je spotřebitelem, bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno, tj. obsah kupní smlouvy vč. specifikace předmětu prodeje, jeho ceny, místa dodání, způsobu dodání, ceny dopravy apod. Součástí takového sdělení je i odkaz na platné obchodní podmínky, které tvoří součást smlouvy a s kterými byl kupující seznámen při elektronickém uzavírání objednávky.

Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně postupu při případných reklamacích, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího i bez dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Prodávající prohlašuje, že mechanismus uzavření kupní smlouvy umožňuje kupujícímu opravování chyb vzniklých při zadávání dat před nebo při podání závazné objednávky kupujícího.

Součástí každé kupní smlouvy jsou i obchodní podmínky, které nakupující musí odsouhlasit před uzavřením objednávky.

Článek III.
Vady zboží, Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Vady zboží
V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti nebo jakost, které smluvní strany sjednaly, nebo které má mít podle právních předpisů, nebo není použitelné ke sjednanému účelu, popř. účelu vyplývajícímu z právních předpisů, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věděl, že má zboží vadu, anebo vadu sám způsobil.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Případné reklamace jsou vyřizovány ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, a to tak, že mu zašle vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, anebo emailem zaslaným na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu prodávajícího, anebo zvolí jinou průkaznou formu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli v uvedené lhůtě vrátit zboží a vydat mu vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na své náklady. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Tj. kupující odstupující od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Obdržení odstoupení od smlouvy, vč. uvedení dne jeho obdržení, je prodávající povinen kupujícímu potvrdit emailem zaslaným mu na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné objednávce kupujícího.

Právo na odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá, zejména v případě smluv:
na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Článek IV.
Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to se zpracováním a shromažďováním pouze k obchodním účelům prodávajícího, jako je např. zasílání nabídek zboží prodávajícího kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2019

 

    Nabídku zboží stále doplňujeme. V případě, že nenaleznete Vámi hledanou položku, napište nám a my Vám rádi pomůžeme. S pozdravem H-Fuchs tým

    Dotázat se